คุณสมบัติของผู้สมัคร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

ทุนการศึกษาสนับสนุน

 • ทุนเรียนดี (เกียรตินิยม)
 • ทุนเรียนดี (3.00 ขึ้นไป)
 • ทุนศิษย์เก่า
 • ทุนสนับสนุนการศึกษา

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาจดหมายรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)