อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว (ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ)

ปร.ด. (การกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2555)
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
วท.ม. (การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอนภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538)
คศ.บ. (การโรงแรมและภัตตาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
DEF (Etudes françaises), Université de Franche-Comté, FRANCE (2532)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)
ศศ.ม. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)

 

อาจารย์ ดร.อธิป จันทร์สุริย์

ปร.ด. (การจัดการ) (วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561)
ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2554)
ศศ.บ. (ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2552)

 

อาจารย์ ดร.สุวรรณา เขียวภักดี

วท.ด. (การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2558)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2548)
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (2542)