โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
แผน ก 2 : รายวิชาและวิทยานิพนธ์
วิชาบังคับ                                15            หน่วยกิต
วิชาเลือก                                 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                            12            หน่วยกิต
แผน ข : รายวิชาและสารนิพนธ์
วิชาบังคับ                                15            หน่วยกิต
วิชาเลือก                                 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์                                 6             หน่วยกิต
รวม                                          36            หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 160,000 บาท