ผลงานวิจัยนักศึกษา 2565 (บทความ)

บทความนักศึกษา

ปีการศึกษา 2565

ชื่อ นักศึกษา ชื่อเรื่อง
นางสาว กานดา ศรีหะ การศึกษาความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต