สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยพิจารณาจากสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และนโยบายรัฐบาล “THAILAND 4.0” และให้มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยให้หลักสูตรมีความเป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทำให้หลักสูตรมีความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเท่าเทียมทางรายได้ของคนในประเทศ พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):        บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):         บธ.บ. (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):     Bachelor of Business Administration (Modern Business Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):     B.B.A. (Modern Business Management)

หลักสูตรมี 2 วิชาเอก

 1. กลุ่มวิชาเอกการจัดการสมัยใหม่ – การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
 2. กลุ่มวิชาเอกการจัดการสมัยใหม่ – การจัดการการเงินและการลงทุน

ปรัชญาและปณิธานของสาขาวิชา

เรียนรู้ศาสตร์การจัดการอย่างสนุกสนานกับกูรูที่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

 

จุดเด่น

การบริหารจัดการทรัพยากร   การวางแผน   การวางโครงสร้างองค์การ  การควบคุม  การติดตามประเมินผล การตั้งเป้าหมาย  ทักษะความเป็นผู้นำ  การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ                   การจัดการการลงทุน  การวิเคราะห์ความเสี่ยง การแก้ไขปัญหา  พร้อมปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการ

โอกาสทางอาชีพ

การทำงานด้านการบริหารจัดการ  ในหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน รวมถึงเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งภาคการผลิตและการบริการ  อีกทั้งยังสามารถต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาตนเองใน       สายงานของนักวิชาการด้านธุรกิจ  นักวางแผน  นักวิเคราะห์  และที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 1. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 2. ผู้จัดการกองทุน
 3. นักวาณิชธนกร
 4. Management Consultant
 5. Risk Management Analyst
 6. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ในแต่ละบริษัท

อาจารย์ประจำสาขา

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

 1. อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธ์ุ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย วานิชดี
 4. อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
 5. อาจารย์มงคล กล้าผจญ
 6. อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
 7. อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
 8. อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร

แขนงวิชาการจัดการการเงินและการลงทุน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู
 3. อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้