สร้างนักการตลาดที่ทันสมัยใส่ใจสังคม

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย             ชื่อเต็ม  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อ    :  บธ.บ. (การตลาด)

ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม   :  Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อย่อ    :  B.B.A. (Marketing)

 

ปรัชญาและปณิธานของสาขาวิชา

มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้แห่งวิชาชีพด้านการตลาด โดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามความต้องการของสังคม และชุมชนที่บัณฑิตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       1. นักการตลาดและการตลาดดิจิทัล

       2. นักการขาย

       3. นักวางแผนการตลาดเบื้องต้น

       4. นักวิเคราะห์การตลาดเบื้องต้น

       5.  นักการสื่อสารเนื้อหาทางการตลาดเบื้องต้น

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขา

  1. อาจารย์ต้อยตุลา  นาคสกุล

  2. อาจารย์สงกรานต์  แก่นเชิดชู

  3. อาจารย์ชัฏภัสสร  สิริพูนสมบัติ

  4. อาจารย์ชนิกานต์  พนมอุปถัมภ์

โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลด