สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของนายจ้าง ซึ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามรถลงมือปฏิบัติหน้าที่ได้ เกี่ยวกับบทบาทของ“หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์” ที่เพิ่มขึ้น  สร้างจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นสามารถสื่อสารและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ตลอดชีวิต

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม         : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

ชื่อย่อ                       : บธ.บ.  (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    : Bachelor  of  Business  Administration (Human Resource Management)

ชื่อย่อ                       : B.B.A. (Human Resource Management)

 

ปรัชญาและปณิธานของสาขาวิชา

สรรหา  พัฒนา และธำรงรักษา

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย
2. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เจนประโคม
3. อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา
4. อาจารย์ธราภรณ์ อิราภรณ์ 

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Bussiness

สรรหา พัฒนา และธำรงรักษา


ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ร้อยโท ประวิทย์  ศักดิ์นิรันดร

หน่วยข่าวกรองประจำการกองทัพไทย (ทหารบก)

 

นางสาวณัฎฐฐิรญา  พิมพาลัย

นักวิชาการงานทรัพยากรมนุษย์

สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

 

 

นางสาวอัญรินทร์  ตันติอัครศักดิ์

แชมป์โลก รุ่น “2016  W.D.S.F. Taipei Open “A DIPLOMA OF MERIT”

เหรียญทองประวัติศาสตร์ (คู่แรกลีลาศไทย)

ภาพกิจกรรมของสาขา