สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่เน้นศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจ ให้เกิดการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร และ บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)

ชื่อย่อ : บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Digital Business)

ชื่อย่อ : B.B.A. (Digital Business)

 

ปรัชญาและปณิธานของสาขาวิชา

รู้ทันธุรกิจและเทคโนโลยี พึงมีคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของสังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
  • ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
  • นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชั่น
  • นักวิเคราะห์สำหรับธุรกิจ
  • IT Support

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อนุชมา  ธูปแก้ว (หัวหน้าสาขา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ  คงมณีชัชวาล

อาจารย์จันทร์เพ็ญ  ต้นสกุลอารี

อาจารย์สงกรานต์  จรรจลานิมิตร

อาจารย์ศุภิลักษณ์  สืบสิงห์

อาจารย์จรวยพร  แก้วเกตุ

อาจารย์วราภรณ์  เฮ็งสันเทียะ

ประมวลภาพกิจกรรมสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

คำโปรยสาขา

ธุรกิจดิจิทัล ล้ำกว่าที่คิด
สร้างชีวิตติด SMART

คุณสมบัติ
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

ธุรกิจดิจิทัล ล้ำกว่าที่คิด
สร้างชีวิตติด SMART

คุณสมบัติ