เกษมบัณฑิตแฟร์ 2565

เกษมบัณฑิต แฟร์

วันที่1 กันายน 2565 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและอีกหลายคณะที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ”ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 65” ได้จัดตลาดนัด “เกษมบัณฑิตออมสินยุวพัฒน์ แฟร์ “ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่และจำหน่าย ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
#CIHCD KBU เคียงข้างสร้างสรรค์
*ฝ่ายสื่อสารและกิจการเพื่อสังคม
ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายงาน