คณะบริหารธุรกิจได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเป็นคณะวิชา สังกัดวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 เป็นต้นมา จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะบริหารธุรกิจได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพาณิชยนาวี ในปี พ.ศ.2532

         ในปีการศึกษา 2542 คณะบริหารธุรกิจได้ทำการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจในยุคธุรกิจไร้พรมแดน  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย

         ปี พ.ศ. 2546 คณะบริหารธุรกิจได้เปิดสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และสาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขอบตลาดแรงงาน

         ในปี พ.ศ.2547-2551 คณะบริหารธุรกิจได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตอีกครั้ง เพื่อให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยได้มีการรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ และได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ

         ในปี พ.ศ. 2552-2554 คณะบริหารธุรกิจได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยได้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ และได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในสาขาวิชาการบัญชี และเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ

         ในปี พ.ศ. 2555 เป็นการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง โดยทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในสาขาวิชาการบัญชี และเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ

         ในปี พ.ศ. 2557 ได้ทำการเปิดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ขึ้นใหม่อีก 1 สาขาวิชา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      

         ปีการศึกษา 2558 คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง และหลักสูตรปรับปรุงผ่านการรับรองจากสภาฯ และมีการนำส่ง สกอ. ให้รับทราบแล้ว โดยในปีการศึกษา 2559 นี้ จึงเป็นปีแรกของการรับนักศึกษาตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่

         ในปีการศึกษา 2559  คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชีจำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ และการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

         ในปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดย สกอ. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ซึ่งได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการเมื่อปี 2557 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

        ในปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ และสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่

          ในปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย สกอ.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตใหม่ ได้แก่ บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการสมัยใหม่ (แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่และแขนงการจัดการการเงินและการลงทุน) ธุรกิจดิจิทัล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ และนวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยในปีการศึกษา 2563 จะเป็นปีแรกของการรับนักศึกษาตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้