ปรัชญา (Pledge)

    เรียนรู้อย่างมีคุณค่า ใช้วิชาอย่างมีคุณธรรม มุ่งนำประโยชน์สู่สังคม

 

ปณิธาน (Determination)

    ผลิตนักธุรกิจที่มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมีคุณธรรม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นคณะวิชาของมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย โดยมีนวัตกรรมหรือ ผลผลิตทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (PROACTIVE PRACTITIONER) สามารถทำงานและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข

 

พันธกิจ (Mission)  

คณะบริหารธุรกิจ มีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วยการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุพันธกิจ ดังนี้

 ด้านการผลิตบัณฑิต   การจัดการเรียนการสอน ภายใต้ระบบและกลไกที่กำหนดในหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกระดับ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมวิชาการและด้านอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จิตสาธารณะ รู้รักษ์และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมทุกระดับ

 ด้านการวิจัย มีระบบและกลไกส่งเสริมการวิจัยใน 4 ด้านหลักคือ การวิจัยในระดับชุมชน อุตสาหกรรม ชาติ และนานาชาติ ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรสำหรับการวิจัย การเผยแพร่ การบูรณาการกับการเรียนการสอน และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการในรูปแบบหลากหลายแก่สังคม ใน 4 ด้านหลักภายใต้ระบบและกลไกที่กำหนด พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และให้มีการบูรนาการวิชาจัดการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ อย่างสมประโยชน์

 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ