คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา :
รายชื่อ ตำแหน่ง
ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ดร.เสนีย ์สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ดร.อธิศ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รศ.ดร.ประสาร มาลากุลณอยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รศ.ดร.สุนิติ  สุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

บรรณาธิการ :

รศ.ดร. ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รองบรรณาธิการ :

ผศ.อนุชิต  เจริญ                       | รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผศ. ดร.ภาวัต  ไชยชาณวาทิก  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กองบรรณาธิการ :

รายชื่อ ตำแหน่ง
ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร.โจเซฟ เคดารี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ศ.ดร.ต่อกุล กาญจนาลัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.ปราโมทย ์เดชะอำไพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Prof. Dr. Belkacem Zeghmati Laboratoire de Mathematiques et Physique des Systeme-Groupe de

MecaniqueEnergetique, Universite de Perpignan, France

รศ.ดร.จีรานุช เสงี่ยมศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รศ.ดร.วิทยา ทิพย์สุวรรณพร สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.เวคิน ปิยรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.อิทธิพงศ์ ชัยสายันห์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
รศ.บุญเลิศ สื่อเฉย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
รศ.ศันสนีย์ สุภาภา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.มนตรี คำเงิน ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อ.ดร.ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ดร.ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
อ.ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล วิศวกรที่ปรึกษาโรงงานอาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ :
  • รศ.วิญญู แสวงสินกสิกิจ
  • อ.ดร.ศักดิ์ชาย รักการ
  • อ.ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
  • ผศ.ดร.หนึ่งฤทัยทิมย้ายงาม
  • ผศ.วรากร เกิดทรัพย
  • อ.อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ
ฝ่ายเลขานุการ :
  • คุณยุพิน ไชยโคตร
  • คุณขนิษฐา ศรีเจริญ
  • คุณรุ่งนภาพร ภูธรธราช