คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.

รายละเอียดหลักสูตร
ลำดับที่
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา/ประกาศนียบัตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สาขาวิชาเอก วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ชนิดหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2559
ประเภทหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
ผลการรับรอง คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)”
ระยะเวลาตามหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
การรับรอง -หนังสือ สกอ. เลขที่ ศธ 0506(5)/8816 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

– เลขที่หนังสือเวียน นร 1004.3/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่ง ไม่มีข้อมูล

 

รายละเอียดหลักสูตร
ลำดับที่
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา/ประกาศนียบัตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สาขาวิชาเอก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ชนิดหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559
ประเภทหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
ผลการรับรอง คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)”
ระยะเวลาตามหลักสูตร 4 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. หรือจบปวส.
การรับรอง -หนังสือ สกอ. เลขที่ ศธ 0506(5)/8816 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

– เลขที่หนังสือเวียน นร 1004.3/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่ง ไม่มีข้อมูล

 

รายละเอียดหลักสูตร
ลำดับที่
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา/ประกาศนียบัตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สาขาวิชาเอก วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชนิดหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2559
ประเภทหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
ผลการรับรอง คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)”
ระยะเวลาตามหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
การรับรอง -หนังสือ สกอ. เลขที่ ศธ 0506(5)/8816 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

– เลขที่หนังสือเวียน นร 1004.3/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่ง ไม่มีข้อมูล

 

รายละเอียดหลักสูตร
ลำดับที่
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา/ประกาศนียบัตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ)
สาขาวิชาเอก อส.บ. เทคโนโลยีวิสวกรรมอุตสาหการ
ชนิดหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2559
ประเภทหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
ผลการรับรอง คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)”
ระยะเวลาตามหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
การรับรอง -หนังสือ สกอ. เลขที่ ศธ 0506(2)/1036 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559
อัตราเงินเดือน
ตำแหน่ง ไม่มีข้อมูล

 

รายละเอียดหลักสูตร
ลำดับที่
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา/ประกาศนียบัตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (โนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร)
สาขาวิชาเอก อส.บ. เทคโนโลยีวิสวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร
ชนิดหลักสูตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
ประเภทหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
ผลการรับรอง คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)”
ระยะเวลาตามหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
การรับรอง -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่ง ไม่มีข้อมูล

 

รายละเอียดหลักสูตร
ลำดับที่
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา/ประกาศนียบัตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชาเอก วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ชนิดหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561
ประเภทหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
ผลการรับรอง คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)”
ระยะเวลาตามหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
การรับรอง -หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/700 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

-สกอ. หนังสือเลขที่ อว 0244.5/ว 879 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่ง ไม่มีข้อมูล

 

รายละเอียดหลักสูตร
ลำดับที่
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา/ประกาศนียบัตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
สาขาวิชาเอก วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
ชนิดหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561
ประเภทหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
ผลการรับรอง คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)”
ระยะเวลาตามหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
การรับรอง -หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/700 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

-สกอ. หนังสือเลขที่ อว 0244.5/ว 879 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่ง ไม่มีข้อมูล

 

รายละเอียดหลักสูตร
ลำดับที่
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา/ประกาศนียบัตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน)
สาขาวิชาเอก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
ชนิดหลักสูตร หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2563
ประเภทหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
ผลการรับรอง คุณวุฒิสาขาวิชา “สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)”
ระยะเวลาตามหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
การรับรอง  
อัตราเงินเดือน
ตำแหน่ง ไม่มีข้อมูล