คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

รับสมัคร “วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า “

ดูรายละเอียดการรับสมัคร (E-Brochure)  คลิกที่นี่!!

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา... 
1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลังหรือเทียบเท่า 
3.รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชาฯ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอง โดยได้รับการยกเว้นรายวิชาและเทียบโอนหน่วยกิต

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ….

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า)

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น!!!….