คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกงานและคัดเลือกนักศึกษาเข้าฝึกงานในโครงการ “Singha Biz Course ปีที่ 12”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกงานและคัดเลือกนักศึกษาเข้าฝึกงานในโครงการ “Singha Biz Course ปีที่ 12”
ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง R2528 วิทยาเขตร่มเกล้า
ซึ่งในงานนี้ทางบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่นได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทดสอบ IQ&EQ
เพื่อคัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ