คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

คณาจารย์หมวดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร

ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
หัวหน้าหมวด
อ.เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน
อาจารย์ประจำ
รศ.วิเชียร ศรีเสือขาม
อาจารย์ประจำ
ผศ.วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์ประจำ
อ.เอกชัย พรหมมาส
อาจารย์ประจำ
อ.สัณห์ชนก ธนาสนะ
อาจารย์ประจำ