คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

แบบฟอร์มเอกสาร และติดต่อเรา

ชื่อเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการส่งบทความต้นฉบับ                         word |  pdf

รูปแบบการพิมพ์บทความ(ภาษาไทย)                   word |  pdf

รูปแบบการพิมพ์บทความ(ภาษาอังกฤษ)              word |  pdf

แบบฟอร์มการประเมินบทความ(ภาษาไทย)          word |  pdf

แบบฟอร์มการประเมินบทความ(ภาษาอังกฤษ)     word |  pdf

 

 

 วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเกษมวิวัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 กองบรรณาธิการวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
 โทร : 02-320-2777 ต่อ 1211, 1215 
 อีเมล : engkasemjournal@kbu.ac.th