คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

ประวัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์


ปี 2531 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการสอนเป็นคณะวิชาลำดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปี 2543 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดในคราวเดียวกันโดยเฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนั้น ได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเหมือนกันทุกคน โดยยังไม่แยกสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้มีเวลาทำความคุ้นเคยกับสาขาวิชาต่างๆ ในคณะ และแยกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองชอบในชั้นปีที่ 2

ปี 2544 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตใหม่ ให้สอดคล้องกับระบบคณะกรรมการสภาวิศวกร และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวิศวกร และให้ทันสมัย

ปี 2559 เป็นปีที่ใช้หลักสูตรในปัจจุบัน ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

ปี 2560 ได้เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านการก่อสร้างที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัย นวัตกรรมใหม่ และความสนใจของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเข้าถึงการทำงาน

ปี 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มสาขาวิชาเอก นักบิน และช่างซ่อมบำรุง ขึ้น เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก โรงเรียนการบิน Falcon Aviation Training Center โดย บริษัท ฟอลคอน เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับผิดชอบการสอนปฏิบัติด้านการบิน และรับรองคุณวุฒิเพื่อให้สามารถสอบเป็นนักบินพาณิชย์ได้

 

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการเปิดสอน 8 สาขาวิชา ดังนี้


1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  โดยแยกวิชาเอกเป็น 3 วิชา
2.1 วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล
2.2 วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน
2.3 วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน
3.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
7.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร
8.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน

ปี 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะทำการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสภาวิศวกร

 

ปรัชญา ปณิธาน


1.ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อสนองความต้องการของส่วนราชการเอกชนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.ค้นคว้าและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะสิ่งที่ยังประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศไทยโดยตรง
3.บริการวิชาการ และให้คำปรึกษาแนะนำทางวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

 

วิสัยทัศน์

“ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นวิศวกรนักปฏิบัติเชิงรุก และธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ”

 

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ที่คิดเป็นทำเป็นและมีคุณภาพ
  2. สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
  3. สร้างองค์ความรู้จากผลงานทางวิชาการสู่การเรียนการสอน
  4. สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่เปิดกว้างต่อสังคม