คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

รับมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 48 คน  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรดนย์  จันทะดวง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีฯ ในครั้งนี้ด้วย