คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

รับสมัคร….นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering

เปิดรับสมัคร…  หลักสูตรปรับปรุง 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่…….

081-850-2542 ผศ.อนุชิต  เจริญ

089-895-0539 รศ.วิญญู  แสวงสินกสิกิจ

065-123-0719 อ.ธีรยุทธ  จันทร์แจ่ม

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ ม.6 ปวช. ปวส.  หรือเทียบเท่า ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็เรียนได้!!!!!