คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

แผนการเรียน (ดาวน์โหลด)

………………………………..

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2564 (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2559 (ดาวน์โหลด)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

 

สโลแกน

“พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรมให้เป็นจริง”

 

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชาฯ เป็นผู้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ อีกทั้งเป็นผู้สามารถที่จะนำหลักทฤษฎีทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงและริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานในสถานประกอบการตำแหน่งวิศวกร  เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่  ผู้สอนในสถาบันการศึกษา  ประกอบธุรกิจของตนเอง นักวิจัย

 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ชนะธิป  ธำรงวิทยาภาคย์

อาจาย์สุวิทย์  วงศ์คุ้มสิน

อาจารย์ ดร.ประภาส  ผ่องสนาม

อาจารย์พงษ์ทศพร  จุลโลบล

อาจารย์กิติพงษ์ จุลโลบล

 

จำนวนหลักสูตรที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต