คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

แผนการเรียน (ดาวน์โหลด)

………………………………..

รายละเอียดหลักสูตร (ดาวน์โหลด)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

 

สโลแกน

“พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรมให้เป็นจริง”

 

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชาฯ เป็นผู้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ อีกทั้งเป็นผู้สามารถที่จะนำหลักทฤษฎีทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงและริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานในสถานประกอบการตำแหน่งวิศวกร  เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่  ผู้สอนในสถาบันการศึกษา  ประกอบธุรกิจของตนเอง นักวิจัย

 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ชนะธิป  ธำรงวิทยาภาคย์

อาจาย์สุวิทย์  วงศ์คุ้มสิน

อาจารย์ ดร.ประภาส  ผ่องสนาม

อาจารย์พงษ์ทศพร  จุลโลบล

อาจารย์กิติพงษ์ จุลโลบล

 

จำนวนหลักสูตรที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต