คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

แผนการเรียน (ดาวน์โหลด)

………………………………

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2561 (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2566 (ดาวน์โหลด)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

 

สโลแกน  “สร้างวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพ มุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่  ตอบโจทย์ยุค disruption”

 

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

มุ่งเน้นการจัดการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกล  ที่มีความรู้ในวิชาชีพทั้งทางทฤษฎีและมีทักษะในภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพทั้งในด้านการวิเคราะห์ทางทฤษฎีและการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และมีความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อุทิศตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติสืบไป

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

วิศวกรในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน นักบินพานิชย์ในสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สอนในสถาบันการศึกษา นักวิจัย ประกอบธุรกิจของตนเอง

            

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล

รองศาสตราจารย์สุนันท์  ศรัณยนิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา  สังข์เกษม

อาจารย์กิตติศักดิ์  กังละ

กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน

อาจารย์ปริญญา  บุญมาเลิศ

รองศาสตราจารย์ธนู  ฉุยฉาย

อาจารย์พร้อมพันธ์  แสงแก้ว

กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พล.ร.ท.ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท์

อาจารย์นิพนธ์  บุญคุ้มครอง

อาจารย์เกรียงศักดิ์ จุ้นแสง

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวม 132 หน่วยกิต