คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

แผนการเรียน 2566 (ดาวน์โหลด)

…………………………………

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2561 (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2566 (ดาวน์โหลด)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

Bachelor of Engineering (Civil Engineering)

 

สโลแกน

“ล้ำเทคโนโลยี มีนวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งก่อสร้าง พัฒนาประเทศไทย ก้าวไกลไปกับวิศวกรรมโยธา”

 

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

มุ่งมั่นสู่การเป็นหลักสูตรที่ผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพ มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างดี  มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพทั้งในด้านการวิเคราะห์ทางทฤษฏีและการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และมีความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อุทิศตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติสืบไป

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานในสถานประกอบการในตำแหน่งวิศวกร วิศวกรในหน่วยงานของรัฐ ผู้สอนในสถาบันการศึกษา ประกอบธุรกิจของตนเอง นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน             

 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.อติเทพ  ศรีคงศรี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิกรม พนิชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติไกร  ไชยวิจารณ์

อาจารย์นรินทร์  เอื้อศิริวรรณ

อาจารย์ดำรงค์  รังสรรค์

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวม 126 หน่วยกิต