คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน

หลักสูตรอุตสหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

แผนการเรียน (ดาวน์โหลด)

………………………………..

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2563 (ดาวน์โหลด)

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน (ต่อเนื่อง)

ชื่อปริญญา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน)

Bachelor of Industrial Technology (Electrical Engineering and Energy Management)

 

สโลแกน

“อุตสาหกรรมปลอดภัย เพราะวิศวกรเทคนิคไทยฝีมือมีมาตรฐาน”

 

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

มุ่งสร้าง “วิศวกรเทคนิคสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน” ที่มีความรู้ทางทฤษฏีและฝีมือคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรมและเทคโนโลยี เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนดังคำว่า “อุตสาหกรรมปลอดภัย เพราะวิศวกรเทคนิคไทยฝีมือมีมาตรฐาน”

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาฯ  ที่ปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า  วิศวกรเทคนิคติดตั้งระบบไฟฟ้า  วิศวกรเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคาร นอกอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมฯ วิศวกรเทคนิคฝ่ายการตลาดและบริการ  เจ้าหน้าที่/พนักงาน (ผชอ./ผชร./ผจร.) ผู้ทดสอบและประเมินสาขาช่างไฟฟ้า อาชีพอิสระ

 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์บัญชา  บูรณพัฒนศิริ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์  โภคารัตน์กุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญชัยยะ  ผสมกุศลศีล

อาจารย์ธีรยุทธ  จันทร์แจ่ม

ดร.ดนัย  ลิสวัสดิรัตนากุล

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวม 73 หน่วยกิต