คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

องค์กรแม่ข่าย(สภาวิศวกร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง รหัส 4011