คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

อบรมแนวการทำข้อสอบและทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC

TOEIC

วันที่ 4-6 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์ทดสอบภาษาฯ มกบ.ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมแนวการทำข้อสอบและทดสอบภาษาอังกฤษ (toeic)

วันที่ 6 มีนาคม 2564 ให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและว่าที่บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์