คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวยุพิน ไชยโคตร
หัวหน้าธุรการ
นางสาวกรศิริ จันทร์สุขเจริญจินดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางรุ่งนภาพร ภูธรธราช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวขนิษฐา ศรีเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ