คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

น.ส.ยุพิน ไชยโคตร
หัวหน้าธุรการ
นางรุ่งนภาพร ภูธรธราช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ขนิษฐา ศรีเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.อารีสา การะพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายต่อสกุล ฟูวุฒิ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายวันชนะ ณรงค์ฤทธิเดช
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายธนัตถ์ เขียวเขิน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายรณกร เสาทอง
เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ สาขาวิศวกรรมโยธา
น.ส.อรพิณ เฉลิมธำรงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
นายปรเมศวร์ ไวทยาวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุุสาหการ
น.ส.เบญจพร แก้วหนองแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน