คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

แบบประเมิน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์
– แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

– แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563

 

-งานวิจัย/บทความวิชาการ ของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563