คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

รวมภาพกิจกรรมพิธีประดับแถบนักศึกษานักบินและช่างซ่อมอากาศยาน ปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดพิธีประดับแถบนักศึกษากลุ่มวิชาเอกนักบิน และสาขาซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำปี 2563  ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า เวลา 9.00น.

ขอเชิญร่วมพิธีประดับแถบชั้นปีนักศึกษานักบิน และซ่อมบำรุงอากาศยาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีประดับแถบชั้นปีนักศึกษากลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยานและนักบิน ประจำปี 2563 ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้าค่ะ เวลา 9.00น.

รับสมัคร “วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า “

ดูรายละเอียดการรับสมัคร (E-Brochure)  คลิกที่นี่!! คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา… 1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลังหรือเทียบเท่า 3.รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชาฯ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอง โดยได้รับการยกเว้นรายวิชาและเทียบโอนหน่วยกิต รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ…. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น!!!….  

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

            คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะไปฝึกงานในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563  ขึ้น  เพื่อชี้แจงระเบียบ  ข้อห้ามและแนะนำการปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกงาน  จึงได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม R2528 ชั้น 5 อาคารเกษมนครา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า