คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

ประชุมวิชาการ “ผู้นำพอเพียงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม” ครั้งที่ 14

เรียนเชิญส่งบทความ การประชุมวิชาการ วิศวกรรมผู้นำพอเพียงเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม “ผู้นำพอเพียงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม” ครั้งที่ 14 วันที่ 25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ส่งบทความวันที่ 18 กรกฏาคม ถึง 11 กันยายน 2565    ที่ Email : leadersitss2022@gmail.com  

ฝึกงาน…..

นักศึกษาปี 3 และปี 4 ได้เวลาฝึกงานแล้ว!!!! ขั้นตอนการดำเนินการขอฝึกงาน ขอใบคำร้องทั่วไป(KBU.1) ได้ที่สำนักคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเกษมพฤกษา(อาคารวิศวะ) ชั้น 2 วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมวิวัฒน์ (อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2305) วิทยาเขตพัฒนาการ กรอกรายละเอียดให้ครบตามตัวอย่างด้านล่างนี้นะคะ   พิมพ์ใบคำร้องทั่วไป (KBU.1) ตัวอย่างการเขียนใบคำร้องขอฝึกงาน    

รับสมัคร “วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า”

รับสมัคร “วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า” ดูรายละเอียดการรับสมัคร (E-Brochure) คลิกที่นี่!! ติดต่อสอบถามได้ที่…. ผศ.อนุชิต  เจริญ  081-8502542 อาจารย์ ดร.ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ  086-9463697 รศ.วิญญู  แสวงสินกสิกิจ  089-895-0539   รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ… หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  เท่านั้น!!    

เรียนวิศวะ…ระหว่างเรียนมีรายได้มากกว่า 12,000 บาท…!!!

โครงการวิทยาลัยในสถานประกอบการ (SIE-P) เรียนวิศวะพร้อมมีรายได้!!  แห่งเดียวในประเทศไทย!! รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา……….. สอบถามและสมัครได้ที่ ผศ.ชานนท์ 095-2532696 อ.วีรญา 090-3623622 ผศ.สหรัตน์ (ที่ปรึกษา) 081-8891409  

คืนความรู้สู่สังคม “โปรเจค EngineerKBU”

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รหัส 60 ได้มอบเตียงผู้ป่วยที่มีระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและมีแผลกดทับ  ตลอดจนการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย  ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีรองเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุรับถวายในครั้งนี้   ผลงานเตียงผู้ป่วยนี้เป็นการเรียนวิชา “โครงงานวิศวกรรม” ชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนา ต่อยอดและใช้งานได้จริง ในภาวะเศษฐกิจและสังคม(ผู้สูงอายุ) ปัจจุบัน”

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฝึกปฏิบัติในวิชาพื้นฐานวิศวกรรม

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฝึกปฏิบัติในวิชาพื้นฐานวิศวกรรม  โดยมี อาจารย์บัญญัติ ก้อนคำ  และ อาจารย์สมบัติ  ปานสมุทร เป็นผู้สอน และนักศึกษาทุนเพชรวิศวเกษม เป็นพี่เลี้ยง โดยจัดกิจกรรมนี้ในวันที่ 3 มีนาคม  และวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตร่มเกล้า

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์วรากร   เกิดทรัพย์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   ในสาขาวิชาเคมีชีววิทยา