คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

แบบฟอร์มการส่งบทความต้นฉบับ word

แบบฟอร์มการส่งบทความต้นฉบับ วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                                                                 วันที่……………เดือน…………………………พ.ศ……………… เรียน    กองบรรณาธิการวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต สิ่งที่ส่งมาด้วย             E-mail ไฟล์ข้อมูลต้นฉบับ : engkasemjournal@kbu.ac.th หรือส่งบทความผ่านระบบ Online Journal System ได้ที่ : https://www.tci-thaijo.org/index.php/kbej/user/register   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)…………………………………………………………………………………………………. […]

แบบฟอร์มวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

แบบฟอร์มนำส่งบทความ ปรับปรุง 13-5-63 delivery form Eng. รูปแบบการพิมพ์บทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการพิมพ์บทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการพิมพ์บทความ (ภาษาอังกฤษ) รูปแบบการพิมพ์บทความ (ภาษาอังกฤษ) รูปแบบการพิมพ์บทความ (ภาษาอังกฤษ)  

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์วรากร   เกิดทรัพย์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   ในสาขาวิชาเคมีชีววิทยา