คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

KM ปีการศึกษา 2563

องค์ความรู้ส่งเสริมแนวทางในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในช่วงสภาวะวิกฤต COVID-19

QR Code สำหรับเอกสารประกอบการจัดการความรู้ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

การผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่

QR Code สำหรับบันทึกวีดีโอในการจัดประชุม