Loading…

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

(School Of General Education)
รู้จักเรามากขึ้น

การหารือแนวทางความร่วมมือการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่างสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

หารือ ความร่วมมือรายวิชา ศท กับ TNI_๒๐๑๐๑๒_0040
หารือ ความร่วมมือรายวิชา ศท กับ TNI_๒๐๑๐๑๒_0032
หารือ ความร่วมมือรายวิชา ศท กับ TNI_๒๐๑๐๑๒_0030
หารือ ความร่วมมือรายวิชา ศท กับ TNI_๒๐๑๐๑๒_0015
หารือ ความร่วมมือรายวิชา ศท กับ TNI_๒๐๑๐๑๒_0009
หารือ ความร่วมมือรายวิชา ศท กับ TNI_๒๐๑๐๑๒_0002
หารือ ความร่วมมือรายวิชา ศท กับ TNI_๒๐๑๐๑๒_0001
previous arrow
next arrow
การหารือแนวทางความร่วมมือการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่างสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)