<

คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาล
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
INTERNATIONAL PROGRAMS
วิศวกรรมเครื่องกล
Nameข่าวสารและกิจกรรม

Workshop การจัดทำหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE กลุ่มที่ 1
Workshop การจัดทำหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE กลุ่มที่ 1


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คว้ารางวัล การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คว้ารางวัล การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ


ค่ายการบิน #DEK66
ค่ายการบิน #DEK66


โครงการ “เกษมสร้างสุข”
โครงการ “เกษมสร้างสุข”


รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตร  หลักธรรมมาภิบาลและนวัตกรรมการโค้ชสำหรับบุคลากรภาครัฐ
รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตร หลักธรรมมาภิบาลและนวัตกรรมการโค้ชสำหรับบุคลากรภาครัฐ


สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน จัดอบรมให้หลักสูตร Nurses’ aides (NA) โรงเรียนปิยะมินทร์คณารักษ์
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน จัดอบรมให้หลักสูตร Nurses’ aides (NA) โรงเรียนปิยะมินทร์คณารักษ์
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok