header of Film amd digital media

มาเรียนหนังกัน...
การศึกษาระดับปริญญาโทด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ศาสตร์แห่งศิลปะประยุกต์ที่เชื่อมโยงศิลปะแขนงต่างๆเข้าไว้ด้วยกันและนำเสนอให้ปรากฏออกมาในรูปของสื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่ถือเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลทางการสื่อสารในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และนับเป็นสื่อหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างยาวนาน สื่อภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ในปัจจุบันจึงยังคงมีบทบาทสำคัญครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพต่างๆได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ สื่อทางการศึกษาในทุกระดับชั้น งานในแวดวงวิทยุโทรทัศน์ งานอีเวนท์หรืองานกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเป็นการศึกษาศิลปะวิทยาการในระดับมืออาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้ขั้นสูงด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโดยเน้นหนักให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้ศึกษาสู่การเป็นนักวิชาการด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และความเป็นเลิศในสายวิชาชีพด้านต่างๆ อาทิ การกำกับ การเขียนบท การอำนวยการสร้าง การถ่ายภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล การตัดต่อและการลำดับภาพ

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

การศึกษาระดับมืออาชีพและองค์ความรู้ขั้นสูงทางด้าน

 • ผู้กำกับการแสดง
 • นักเขียนบทภาพยนตร์และโทรทัศน์
 • ผู้อำนวยการสร้าง
 • ผู้สร้างภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • ผู้ตัดต่อลำดับภาพ และเสียง
 • ผู้สร้างภาพยนตร์โฆษณา
 • นักวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา

 • ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ในระดับปริญญาตรีมาก่อน หรือ ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอนเสริมวิชาปรับพื้นฐานให้ ก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สิ่งอำนวยความสะดวก

 1. ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์และสื่อประกอบการเรียนที่ทันสมัย
 2. ห้องปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์ (Studio) ในการฝึกภาคปฏิบัต
 3. ห้องสมุดภาพยนตร์และอุปกรณ์ด้านภาพยนตร์ และหอสมุดกลางเพื่อเอื้อต่อการค้นคว้าฐานข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
 4. คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย พร้อมระบบ Internet ที่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายได้ทั่วโลก