บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1501 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
โทร 02-3202777 ต่อ 1117, 1138

 


อาจารย์อนัญญา  จินดาวัฒนะ       โทร. 0 2321 6930-9 ต่อ 1117,1127,1138, 08 1199 1616
ดร.ศักดิ์ชาย         รักการ              โทร 08 9781 6187