ภาษาไทย

:วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ภาษาอังกฤษ

:Master of Engineering Program in Engineering Management

 
 
   

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

:วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

:วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

:Master of Engineering (Engineering Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:M.Eng. (Engineering Management)

 
 
 1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการจัดการงานวิศวกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม
 2. เพื่อเพิ่มพูนและส่งเสริมการศึกษาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม
 3. เพื่อเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนได้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านภาพยนตร์-วีดิทัศน์
 

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน ผู้ศึกษาอาจเลือกแผนใดแผนหนึ่ง

แผน ก.แบบทำวิทยานิพนธ์
วิชาบังคับ   6 วิชา   18   หน่วยกิต
วิชาเลือก    2 วิชา    9    หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์            12   หน่วยกิต
                       รวม 36   หน่วยกิต

แผน ข. แบบไม่ทำวิทยานิพนธ์
วิชาบังคับ            6 วิชา      15   หน่วยกิต
วิชาเลืวิชาเลือก    5 วิชา       9    หน่วยกิต
วิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  3    หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า
                                   รวม 36   หน่วยกิต

 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน(ไม่มีหน่วยกิต)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Communication)
 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณในงานวิศวกรรม
 
หมวดวิชาบังคับ
 • การจัดการการปฏิบัติการ (Operations Management)
 • การจัดการสำหรับวิศวกร (Management for Engineers)
 • การจัดการการเงินทางวิศวกรรม (Financial Management for Engineers)
 • การจัดการคุณภาพ (Management of Quality)
 • กระบวนการวิธีวิจัยทางการจัดการงานวิศวกรรม (Engineering Management Research Methodology)
 • ปัญหาพิเศษทางการจัดการงานวิศวกรรม (Special Problems in Engineering Management)
 
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • การบริหารอุตสาหกรรมเชิงโลจิสติกส์ (Industrial Logistics Management)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ (Information Systems for Logistics Management)
 • การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเกษตร (Logistics Management for Agricultural Industry)
 • การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า (Inventory and Warehouse Management)
 • การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)
 • สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ (Seminar for Logistics Management)
กลุ่มวิชาการจัดการพลังงาน
 • วิศวกรรมการจัดการพลังงาน (Energy Management Engineering)
 • การวางแผนพลังงานในอาคาร (Energy Planning for Buildings)
 • การวางแผนพลังงานในอุตสาหกรรม (Energy Planning for Industries)
 • พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy )
 • การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery)
 • สัมมนาทางการจัดการพลังงาน (Seminar for Energy Management)
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and Safety Management)
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)
 • เทคโนโลยีการปรับปรุงน้ำและบำบัดน้ำเสีย (Water and Wastewater Treatment Technology)
 • การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution and Control)
 • การจัดการความปลอดภัย (Safety Management)
 • สัมมนาทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Seminar for Environment and Safety Management)