ก้าวสู่ผู้บริหารจัดการงานวิศวกรรมเชิงนวัตกรรม และสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและรวดเร็ว ส่งผลให้การแข่งขันทุกๆ ด้านเป็นไปอย่างรวดเร็วในภาคธุรกิจเอกชน ผู้ที่สามารถปรับตัวและเป็นผู้นำในธุรกิจจึงจะเป็นผู้อยู่รอดได้ ในขณะที่ภาครัฐจำเป็นต้องพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความคาดหวังมากขึ้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานของทุกองค์กรจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถในกระบวนการพื้นฐาน การทำงาน การจัดการ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและปัจจัยทางสังคมที่เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงในองค์กรดังกล่าว .....