ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของหลักสูตรนี้ นอกจากความสำเร็จได้ด้วยปรัชญา จุดมุ่งหมายและความเด่นของหลักสูตรแล้ว การสรรหาผู้บรรยายที่มีความเป็นเลิศในวิชานั้นๆเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่ง มหาวิทยาลัยจึงได้คัดเลือกเฉพาะอาจารย์ผู้บรรยายที่มีประสบการณ์การสอนโดยตรงและกว้างขวางในวิชาที่สอน และได้เชิญผู้สอนที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในแขนงวิชาต่างๆมาให้ความรู้เพิ่มเติม

 
 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตถกร กลั่นความดี
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S. (Mechanical Engineering) University of Illinois at Urbana, U.S.A.
 • Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Illinois at Urbana, U.S.A.
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ที่ปรึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย รักการ
 • วศ.บ. (อุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วศ.ม. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Ph.D. (Systems) & Control Engineering Case Western Reserve University. U.S.A.
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
 • วศ.บ. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Dr.Ing (Genie Allmentaire) USTL Montpellier France
 • รองศาสตราจารย์ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร ตั้นพันธ์
 • บธ.บ. (บริหารการเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5. อาจารย์ ดร.ธนาคม สกุลไทย์
 • วศ.บ. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • B.Sc. (Industrial Engineering) University of Utah U.S.A.
 • M.M (Management) สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Fuels Engineering) University of Utah U.S.A.
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์ดราย จำกัด
6. อาจารย์ ดร.วิทยา พวงสมบัติ
 • อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสยาม
 • วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เกษมทรัพย์
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Ph.D. (Environmental Technology) Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. อาจารย์ ดร.อธิคม บางวิวัฒน์
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Houston U.S.A.
9. อาจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S. (Engineering Management) University of Missori Rolla
 • Ph.D. (Engineering Management) University of Missori Rolla
10. อาจารย์ธีรเดช ชีวนันทชัย
 • อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วศ.ม. (วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี