หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม ที่มีความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สถาบันมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการสะสมองค์ความรู้จากงานวิจัย มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรม การป้องกันและการแก้ไขปัญหาในสังคม และภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น

       โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยเทคนิคเฉพาะที่ใช้ในการจัดการงานวิศวกรรม เช่น การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผสมผสานกับพื้นฐานการจัดการทั่วไป โดยเน้นการประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมเรียนจะได้เรียนรู้ตัวอย่างการจัดการงานวิศวกรรมจริงและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรจากการทำวิทยา นิพนธ์ หรือการค้นคว้าด้วยตนเองร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีความเชื่อมั่นว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา ในการทำงานอย่างมีประสิทธิผล และจะเป็นผู้มีความสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรต้นสังกัดทั้งภาครัฐ หรือ เอกชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ประเทศไทยต่อไป

 
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก หน่วยงานของทางราชการในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  • ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรง
  • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของหลักสูตรและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
  • วันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น.
 
  1. ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ และสื่อประกอบการเรียนที่ทันสมัย
  2. สำนักบรรณสารที่มีฐานข้อมูล หนังสือ และสื่ออื่นๆ มากมาย เอื้อแก่การค้นคว้าเพิ่มเติม
  3. คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย พร้อมระบบ Internet ที่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายได้ทั่วโลก
  4. ศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพเพื่อช่วยนักศึกษา ในการวิเคราะห์ วิจัยปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์
 

        ตำราและเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย กระเป๋าเอกสาร สมุด อาหารและเครื่องดื่ม

 
  • การศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ
  • เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านนวัตกรรม และการพัฒนาสร้างสรรค์