มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กำหนดการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ ( รุ่นที่ 1 ) ปีการศึกษา 2563

รับสมัคร/ลงทะเบียนเรียน
เปิดภาคเรียน
ตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2563
วันที่ 20 เมษายน 2563

นักศึกษาใหม่ ( รุ่นที่ 2 ) ปีการศึกษา 2563

รับสมัคร/ลงทะเบียนเรียน
เปิดภาคเรียน
นักศึกษาใหม่ ( รุ่นที่ 2 ) ปีการศึกษา 2563
เปิดภาคเรียนวันที่ 15 มิถุนายน 2563

นักศึกษาใหม่ ( รุ่นที่ 3 ) ปีการศึกษา 2563

รับสมัคร/ลงทะเบียนเรียน
เปิดภาคเรียน
นักศึกษาใหม่ ( รุ่นที่ 3 ) ปีการศึกษา 2563
เปิดภาคเรียนวันที่ 10 สิงหาคม 2563


  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่า
  - สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า โดยสามารถ เทียบโอนหน่วยกิตจากสถานศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว
  หลักฐานการสมัครเรียน
  1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาผลการสอบ Gat/Pat (เฉพาะผู้สมัครคณะพยาบาล)
  5. ต้นฉบับคู่สัญญากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากสถาบันเดิม (เฉพาะผู้ประสงค์ขอกู้ต่อเนื่อง)
  กรณีเทียบโอน
  1. สำเนาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 4 ฉบับ
  2. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 2 ฉบับ

* หมายเหตุ ใบสมัครเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี! (**ไม่เสียค่าใช้จ่าย**)


อัตราค่าลงทะเบียน
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (SASC)

ติดต่อสมัครเรียน
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (SASC)

วิทยาเขตพัฒนาการการหรือวิทยาเขตร่มเกล้า

ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สนใจติดต่อ

วิทยาเขตพัฒนาการ โทรศัพท์ 02-320-2777 ต่อ 1401, 1402 | 062-442-2060

วิทยาเขตร่มเกล้า โทรศัพท์ 02-904-2222 ต่อ 2104, 2105 | 062-442-2061


Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube