Kasem Bundit University
รอบรั้วเกษม

KBU SPORT POLLอาจารย์นิเทศศาสตร์ ได้รับคัดเลือกผลงานภาพถ่ายสร้างสรรค์นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาตินักบุคลากร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน” ให้กับ คณาจารย์คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกรุงเทพมหานครรู้ตนพ้นทุกข์ , ทักษะทางสังคม และทักษะการเผชิญและเเก้ปัญหาอาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร เข้าร่วมประชุมหารือ กับคณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีภาพถ่าย “เสิร์ฟความสุข” ผลงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ให้เกียรติมาเปิดนิทรรศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกรุงเทพมหานครคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมอบรมหลักสูตร “Harmony- Premium ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรม KM เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน”คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2562ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอาจารย์ภณ ใจสมัคร ร่วมประเมินผลการดำเนินโครงการ เครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube