Kasem Bundit University
รอบรั้วเกษม

KBU SPORT POLLสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดงานชุมนุมนักศึกษาไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียแนะนำหลักสูตรใหม่บัณฑิตพรีเมี่ยม คณะบริหารธุรกิจศูนย์นวัตกรรมร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดอบรม "นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง"คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดบรรยายพิเศษ พ.ร.บ การควบคุมสารต้องห้ามในนักกีฬาอ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากรพิเศษ เรื่องอาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"อาจารย์จิรนนท์ พุทธา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำร่องบริการวิชาการ พัฒนาบัณฑิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายมหาวิทยาลัยกกท.จับมือม.เกษมบัณฑิตพัฒนาทุนมนุษย์ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ เข้าพบอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุอาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ "สำเภาทอง" จากสมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน(ประเทศไทย)ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร” นวัตกรรมการบริหารจัดการอ.สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ และ คณะอนุกรรมการ เข้าเยี่ยมชม KBTG
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube