มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญผู้สมัครเรียน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 (ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) 

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "บัณฑิตพรีเมี่ยม" รุ่น 2 ครั้งที่ 2 ร่วมเซ็นสัญญาเข้าร่วมรับทุนดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 -11.30 น. ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

  

หมายเหตุ: 1. ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารการเซ็นสัญญามาด้วย (เอกสารตามภาพแนบ)  

                 2. ผู้สมัครต้องมาพร้อมกับผู้ปกครองมาด้วย 1 ท่าน 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ โทร. 081-486-0113


24/10/2019 12:39:18

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube