มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญผู้สมัครเรียน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 (ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "บัณฑิตพรีเมี่ยม" รุ่น 2 ครั้งที่ 3 ร่วมเซ็นสัญญาเข้าร่วมรับทุนดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้อง R2532 อาคารเกษมนครา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

หมายเหตุ: 1. ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารการเซ็นสัญญามาด้วย (เอกสารตามภาพแนบ) 

2. ผู้สมัครต้องมาพร้อมกับผู้ปกครองมาด้วย 1 ท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ โทร. 081-486-0113


24/10/2019 12:39:18

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube