รองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า
อ.อำนวย อังกาบสี

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท M.P.A. (Personnel Administration) UNIVERSITY OF ARKANSAS

หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กิตติมศักดิ์) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • ที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) บริษัท การจัดการบุคลากร จำกัด

ประสบการณ์

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอชเอมซี่โปลิเมอร์ส จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซับไมครอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัทอินซ์เคปประเทศไทย
 • ผู้จัดการสำนักพัฒนาบุคลากร เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ล๊อกซ์เล่ย์ (กรุงเทพ) จำกัด
 • ผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • หัวหน้าแผนกการพนักงาน บริษัท ไทย – เชลล์ เอ็กซ์พลอเรชั่นฯ จำกัด

ประสบการณ์การสอน

 • วิชาการวางแผนการควบคุมทางการบริหาร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • วิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิชาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย