ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์
รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์

คุณวุฒิ

  • ประกาศนียบัตรวิชาการถ่ายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
  • M.F.A. (Radio – Television - Film), Temple University, U.S.A.
  • อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์