เลขานุการมหาวิทยาลัย
อ.ชัยยศ สายฟ้า

คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
  • Cert. Rural Regional Development Panning (ISRAEL)

หน้าที่การงานอื่นๆ ในปัจจุบัน

  • อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค ตั้งแต่ พ.ศ. 2514 - ปัจจุบัน
  • ผู้จัดการ โรงเรียนเกษมพิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2514 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์

  • ศึกษาดูงานด้านวางแผนพัฒนาชุมชน ประเทศอิสราเอล 11 เดือน
  • ศึกษาดูงานด้านเพาะปลูกยาง ประเทศมาเลเซีย 1 เดือน
  • ดูงาน มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 สัปดาห์
  • ดูงาน มหาวิทยาลัยในอินโดเนเซีย 1 สัปดาห์
  • ทัศนศึกษาต่างประเทศ อาทิ อิหร่าน ฮ่องกง อิสราเอล สิงคโปร์ อินโดเนเซีย สหรัฐอาหรับเอมมิเรตต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย