ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี บธ.บ. ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท บช.ม. (การเงิน และ การธนาคาร ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าืี่การงานอื่น ๆ ในปัจจุบัน

 • รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
 • ประธานคณะกรรมการสำนักข้อสอบ
 • ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 • คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำตารางสอน – ตารางสอบ
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอเพิกถอนรายวิชาหลังกำหนด
 • ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม และ กำกับแถวบัณฑิต
 • คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบุคลากร
 • คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • คณะกรรมการประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • คณะกรรมการประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • คณะกรรมการประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • คณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
 • คณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประสบการณ์

 • เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (International Business Programm) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามมีทส์โปรดักส์ จำกัด
 • รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลงานวิชาการ

 • ตำราเรียนวิชา การเงินธุรกิจ
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสินเชื่อ
 • แบบฝึกหัดวิชาการเงินธุรกิจ
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาบัญชีการเงิน
 • บทความเรื่อง การพัฒนาบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน