รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

คุณวุฒิ

 • ปริญญาเอก - Ph.D. (Higher Education and Counseling) จาก University of North Texas เมื่อ พ.ศ. 2528
 • ปริญญาโท กศ.ม. (การแนะแนว) จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เมื่อ พ.ศ. 2515
 • ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม รุ่นที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2513

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

 • เข้ารับการอบรมหลักสูตร นบม. รุ่น 8 (หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของทบวงมหาวิทยาลัย) ได้รับเลือกเป็นประธานรุ่น พ.ศ. 2537 เป็นหัวหน้าคณะของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาระดับประถมและมัธยม ในประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2542 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและจิตวิทยาที่ Simmons College ณ เมืองบอสตัน มลรัฐแมซซาชูเสท ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2544 เป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่ University of Newfoundland ประเทศแคนาดา
 • พ.ศ. 2545 เป็นหัวหน้าคณะนำอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา หลักสูตรการสอนที่ Nottingham Trent University และ Keel University สหราชอาณาจักร
 • พ.ศ. 2545 ศึกษาดูงานด้านอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในกรุงปักกิ่งและเมืองเซี่ยงไฮ้ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2546 ได้รับเชิญให้ไปเสนองานเรื่อง Thai Education System และศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่ Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น
 • การศึกษาดูงานในยุโรป ประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวีเดน ประเทศอิตาลี สาธารณรัฐเชก ประเทศออสเตรีย ประเทศฮังการี และศึกษาดูงานในประเทศรัสเซีย

ความสนใจและความเชี่ยวชาญ

 • สนใจเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา การฝึกหัดครู ด้านจิตวิทยาการและการพัฒนาองค์กร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนานักเรียน นิสิตนักศึกษา เยาวชน ครูอาจารย์ และบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ การเมือง เพื่อให้บุคคลได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย

 • 2529 – 2530 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
 • 2530 – 2532 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
 • 2535 – 2543 หัวหน้าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
 • 2537 – 2538 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
 • 2540 – 2541 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 • 2542 – 2547 กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 • 2545 – 2547 กรรมการสภาวิชาการ
 • 2543 – 2547 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานหนังสือ ตำรา และวารสาร

 • 2521 บริการสนเทศ
 • 2529 การแนะแนวเบื้องต้น
 • 2531 ทฤษฎีการให้คำปรึกษา
 • 2546 กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน
 • 2546 จิตวิทยาการทำงานร่วมกัน
 • ผลิตเอกสารประกอบการบรรยาย เช่น การทำงานเป็นทีม การให้คำปรึกพนักงาน มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร จริยธรรมผู้บริหาร การพัฒนานักเรียน การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารในองค์กร การตั้งเป้าหมายในการทำงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

ผลงานวิจัย

 • การศึกษาองค์ประกอบด้านการปรับตัว การเข้าร่วมกิจกรรมในวิทยาลัยและสถานภาพทางเศรษฐกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยครูในภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน, 2513
 • Motivation to Work and Job Satisfaction of Student Activities Advisors of Srinakharinwirot University in Thailand, 1971
 • การศึกษาบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2539 (เป็นผู้ร่วมวิจัยโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี เป็นหัวหน้าคณะวิจัย และงานวิจัยนี้ได้รับทุนจำนวนสองแสนบาทถ้วน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • ยุทธวิธีการเรียนและการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น (ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์) 2543
 • การสร้างแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนวัยรุ่น (ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์) 2544
 • การสร้างแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2545
 • การศึกษาและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนไทย 2547

งานด้านการสอน การบริหารหลักสูตร และควบคุมปริญญานิพนธ์

 • สอนนิสิตระดับปริญญาโท ในรายวิชาพื้นฐานทางจิตวิทยาของการศึกษา
 • สอนนิสิตระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการแนะแนว และจิตวิทยา การให้คำปรึกษา
 • สอนนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • เคยเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท จิตวิทยาการแนะแนว
 • เป็นประธานร่างหลักสูตรปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา และดำเนินการเปิดสอนเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
 • ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • เป็นประธานควบคุมปริญญานิพนธ์นิสิตปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมืองานวิจัย สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับสถาบันอื่น ๆ
 • เป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสยาม
 • เป็นกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานทางสังคม

 • ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย
 • ดำรงตำแหน่งอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา วุฒิสภา
 • ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • ประธานเครือข่ายสาขาศึกษาศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัย
 • นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการของสำนักงาน กพ. กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล
 • อกค.วิสามัญเฉพาะกิจของกรมสามัญศึกษาและกรมศิลปากร อ่านผลงานวิชาการ
 • ประธานฝ่ายโครงการของสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย (2539)
 • กรรมการเรื่องการแนะแนวและให้คำปรึกษาของครอบครัว ของสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษาด้านการแนะแนวอาชีพ ของกรมส่งเสริมการมีงานทำกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภาสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
 • เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภาสภาบันราชภัฎกาญจนบุรี
 • เป็นที่ปรึกษาสมาคมครูผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯลฯ
 • เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปัจจุบันได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

ทีปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร

 • ป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง จิตวิทยาการบริหารงาน การสร้างและพัฒนาทีมงาน เทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับผู้บริหาร สำหรับองค์กรต่าง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมทางหลวง การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง บริษัทการบินไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม บริษัทปูนซิเมนไทย บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย สำนักราชเลขาธิการ ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • 5 ธันวาคม 2520 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 5 ธันวาคม 2528 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 5 ธันวาคม 2531 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 5 ธันวาคม 2535 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 5 ธันวาคม 2538 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 5 ธันวาคม 2541 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ

 • ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูรทองคำ ในฐานะศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารและวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เดิม มศว มหาสารคาม)
 • ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสถาบันราชภัฎมหาสารคาม (เดิม วิทยาลัยครูมหาสารคาม) ในฐานะมีผลงานด้านวิชาการและการบริหารดีเด่น
 • ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่นของ มศว.
 • ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจากคุรุสภา ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่คุรุสภาด้านการผลิตครู
 • ได้รับรางวัลเสมาทองคำจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ