รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี อ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท M.S. in ED. University of Pennsylvania, U.S.A.,
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Educational Psychology) University of Wisconsin at Madison, U.S.A.

หน้าที่การงานอื่นๆ ในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้แก่
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
 • รองประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • อ.ก.ค.วิสามัญ เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานวิชาการของผู้ขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาจิตวิทยา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏและสถาบันราชมงคลหลายแห่ง
 • ผู้ประเมินภายนอกสถาบันอุดมศึกษาของ สมศ.
 • กรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ด้านการเรียนการสอน

 • ระดับปริญญาโท เป็นอาจารย์ประจำวิชา วิชา จว5021 ศักยภาพและความหลากหลายของมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาเอก เป็นอาจารย์ประจำวิชา จว 8012 กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การพัฒนามนุษย์ตลอดช่วงชีวิต และวิชา จว 8401 จิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การในบริบทสังคมพลวัต และร่วมสอน จว 8403 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ความเชี่ยวชาญเฉพาะ การสอนการวิจัยและบริการวิชาการทางด้านจิตวิทยา จิตวิทยาการเรียนการสอน การจูงใจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาการคิดและความสามารถสร้างสรรค์

ประสบการณ์

 • หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม)
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการประจำและกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ก.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าโครงการหน่วยวิชาการ "การคิดและความสามารถสร้างสรรค์" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองประธานอนุกรรมการโครงการปฏิรูปการฝึกหัดครูอาเซียน ศูนย์พัฒนาศึกษาแห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย
 • อนุกรรมการประสานงานการฝึกหัดครูคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • ประธานอนุกรรมการร่างโครงการคัดเลือกและส่งเสริมบุคคลเข้าสู่อาชีพครู คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • กรรมการกำหนดหัวข้อขอบเขตและแนวทางการวิจัยการศึกษา ด้านการผลิตและการใช้ครู ในโครงการเงินกู้ของธนาคารโลก เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 6 (พ.ศ.2528-2532)
 • อนุกรรมการสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • อาจารย์ผู้ชำนาญการและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้จัดรายการวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายการ "ช่วยกันคิด คุณภาพชีวิตอยู่ที่ไหน" และรายการ "ช่วยกันคิด เรื่องชีวิตครอบครัว" พ.ศ. 2538-2544
 • ปูชณียาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราภิชาน สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Member of the UNESCO Research Team on the Participation of Institutions of Higher Education in Development.

สมาคมด้านการศึกษาและวิชาชีพ

 • ประธานฝ่ายการศึกษา สภาสตรีแห่งชาติ
 • นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
 • อุปนายก สมาคมเกียรตินิยมการศึกษาประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
 • นักจิตวิทยาดีเด่น สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
 • กรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • Vice Chairman, Teacher Education Reform Committee, National Development Education Center (Thailand) ASEAN Development Education Project.
 • National Chancellor, International Association of Education for World Peace (Thailand).
 • Japan Foundation Fellowship, Hiroshima University, Japan.
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
  • เหรียญจักรพรรดิมาลา (5 ธันวาคม 2526)
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (5 ธันวาคม 2527)
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (5 ธันวาคม 2530)
  • มหาวชิรมงกุฎ (5 ธันวาคม 2533)

ผลงานทางวิชาการบทความทางวิชาการและตำรา

 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ. (2514) จิตวิทยาการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: มงคลการพิมพ์.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ. (2516) จิตวิทยาทั่วไป ฉบับที่ 1-2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.

บทความวิชาการ

 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. บทบาทเชิงสร้างสรรค์ของสถาบันครุศึกษาในการพัฒนาสังคมไทย. วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-กันยายน 2525) หน้า 1-8.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. "การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต" วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-กันยายน 2526) : หน้า 1-8.
 • "โครงสร้างครุศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการศึกษา" บทความเสนอในการประชุมของสมาคม โรตารีกรุงเทพฯ วันที่ 6 กรกฎาคม 2526.
 • "การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย" วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4(เมษายน-มิถุนายน 2527): หน้า 9-11.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. อุดมศึกษาและปัญหาปัจจุบันของสังคมไทย. บทความเสนอในการประชุมวิชาการเรื่อง บทบาทของศาสนาในสถาบันอุดมศึกษา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • "ครุศึกษากับอนาคตของประเทศไทย" วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1(กรกฎาคม-กันยายน 2527) : หน้า 9-11.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. "บทสนทนาเกี่ยวกับการสอนให้คิด" วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 17ฉบับที่ 3-4 (มกราคม-มิถุนายน 2532): หน้า 121-127.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. "อุปสรรคต่อการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์" บทความเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10-11 กันยายน 2536.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. "การพัฒนาทัศนคติต่อการประหยัดพลังงาน" วารสารวิชาการ สสอท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2540) : หน้า 26-36.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. "แนวคิดร่วมสมัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน" วารสารเกษมบัณฑิตปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-ธันวาคม 2541) : หน้า 1-6.
 • Malakul, Prasarn. Psychology in Thailand. Psychologia Vol.xxii, No.2 June 1979, 65-78.
 • Malakul, Prasarn. Project on learning and instruction for rural development, Faculty of Education, Chulalongkorn University" Paper presented at the IMTEC conference on Knowledge transfer Across Culteres, Oslo, Norway, August 22-27, 1982.
 • Malakul, Presarn. "Higher education expansion in Thailand : Process, problems and prospects." Paper Presented at the International Seminar on Asian Higher Education, Hiroshima, Japan, January 26 -February 2, 1985.

ผลงานวิจัย

 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, ชุมพร ยงกิตติกุล และ รุจิระ สุภรณ์ ไพบูลย์. (2520). การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าระดับความสามารถ. รายงานการวิจัย ทุนรัชดาภิเษกสมโภช.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. (2522). ค่านิยมและความคาดหวังของเยาวชนไทย. รายงานการวิจัย ทุนรัชดาภิเษก สมโภช.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ.(2525). รูปแบบการพัฒนาทัศนคติต่อการประหยัดพลังงาน. รายงานการวิจัย ทุนส่งเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ได้รับรางวัล งานวิจัยดีของมหาวิทยาลัย).
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ.(2526). การประเมินผลโครงการปฏิรูปการฝึกหัดครูอาเซียน ส่วนของประเทศไทย. รายงานการวิจัย ทุนศูนย์พัฒนาศึกษาแห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ. (2528). การประเมินหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524: กระบวนการนำหลักสูตรไปใช้. รายงานการวิจัย ทุนโครงการพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (คพศ.5) กระทรวงศึกษาธิการ.
 • Prasarn Malakul, et.al.(1986). Roles and achievements of Thai higher Education institutions in the development of human resources. UNESCOROEAP Research Report.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ.(2530). บทบาทและสัมฤทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาของไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. รายงานการวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ.(2531). การศึกษากับการพัฒนาชนบท. รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (พสศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ.(2532). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้มีสมรรถภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับประถมระยะที่ 6 (คพศ. 6). กระทรวงศึกษาธิการ.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ.(2535). รูปแบบครุศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา. ทุนงบประมาณแผ่นดิน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ.(2537). การวิเคราะห์ความต้องการครูในสาขาการศึกษาที่ขาดแคลน. โครงการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (ร่วมวิจัย). (2540). กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ : การศึกษาเอกชน. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
 • ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (ร่วมวิจัย).(2542). การใช้มาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ)