ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ศรัณย์ สายฟ้า

คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท Master of Business Administration (Organizational Leadership) University of Findlay, Ohio, U.S.A.
  • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Higher Education and Student Affairs Leadership) University of Northern Colorado, U.S.A.